Tuyển dụng Freelancer thực hiện website và mobile version theo design

1. Nội dung công việc:

  • Chuyển design lên thành website với đầy đủ các chức năng như trong design.
  • Có thể sử dụng WordPress hoặc bất kì CMS nào.
  • Kiểm tra chất lượng về giao diện và chức năng website sau khi xây dựng.

2. Design chi tiết:

https://www.figma.com/file/zTCWgaepYen0tD5dy6gQ12/draphony.de?node-id=564%3A12350

https://www.figma.com/file/zTCWgaepYen0tD5dy6gQ12/draphony.de?node-id=729%3A3854

Lưu ý:

  • Phiên bản web về cơ bản đã hoàn thành nhưng chưa phải phiên bản cuối cùng. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa một số chi tiết trong design.
  • Phiên bản mobile sẽ tiếp tục được hoàn thiện và chỉnh sửa.
  • Website phải responsive để sử dụng được trên điện thoại.

3. Nộp hồ sơ:

Các ứng viên vui lòng gửi:

  • CV
  • Các website, các công việc tương tự đã từng làm
  • Offer báo giá thực hiện website và phiên bản mobile (bao gồm quyền chỉnh sửa trong khi thực hiện)

vào địa chỉ: procurement@draphony.com

Hạn nộp hồ sơ: 27.11.2021